โครงการ กำนัน-ผญบ
โครงการ ตำรวจ-ทหาร
โครงการ เทศกาลปีใหม่ชีวิตใหม่
โครงการ เทศกาลอาหารปลอดภัย อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์
โครงการ ประเพณีสงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า
โครงการ ลอยกระทง วัฒนธรรมสร้างสุข สนุกสุขใจไร้แอลกอฮอล์
โครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท)
โครงการกลุ่มเยาวชน 7 สถาบันจังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมกับ IOGT)
โครงการแข่งเรือปลอดเหล้า
โครงการงานกาชาดปลอดเหล้า
โครงการบั้งไฟปลอดเหล้า
โครงการประสาน co-sponsor
โครงการประสานเครือข่ายต่างประเทศ
โครงการพัฒนาเครือข่ายฟื้นฟูทางเลือกผู้มีปัญหาการดื่มสุราในชุมชน ด้วยแนวทาง
โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีศาสนา และการประชาสัมพันธ์
โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
โครงการรณรงค์งานศพ และงานบุญ
โครงการรักลูกเลิกเหล้า -พม
โครงการโรงงานอุตสาหกรรม
โครงการสนับสนุนกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันในโรงเรียน
แผนงานประชาคมจังหวัดรณรงค์งดเหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ ปี 55