web counter
ผู้เยี่ยมชมครือข่ายงดเหล้า
 
 
 

งดเหล้าครบพรรษาสู่ออกพรรษา.....ชุมชนงดเหล้าเราสู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการรณรงค์งดเหล้าในพื้นที่ให้ประสบผลสำเร็จ

17 พ.ย.2558 ที่ห้องยูงทอง1 สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)

โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

และแผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

จัดสัมมนางดเหล้าครบพรรษาสู่ออกพรรษา.....ชุมชนงดเหล้าเราสู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการรณรงค์งดเหล้าในพื้นที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/stopdrinknetwork/posts/646673485474719

 

กฟผ. รณรงค์งดเหล้าเพื่อสุขภาพที่ดี ละเว้นอบายมุข

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้บุคลากรของ กฟผ. รณรงค์งดเหล้าเพื่อสุขภาพที่ดี ละเว้นอบายมุข

เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นภายในงาน "องค์การใสสะอาด"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/stopdrinknetwork/posts/633422390133162

 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดโครงการเทิดพระเกียรติ“ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”

ภายใต้แนวคิด “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในอุตสาหกรรมโคนมไทย” ณ อาคารอเนกประสงค์ อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ในระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคมนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านน้ำ

ของพระองค์ รวมทั้งทำให้เกษตรกรและประชาชนเห็นถึงแนวทางการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า มีประสิทธิภาพสูงสุด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/stopdrinknetwork/posts/633141400161261

 

ม.ทักษิณ จัด รับน้องปลอดเหล้า

สานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์แบบไร้แอลกอฮอล์ ชวนนิสิตและประชาชน 3000 คน

ปฏิบัติการคืนความสุขให้ชุมชน ช่วยชาวบ้านดำนา 99 ไร่!!! นำร่องมหาวิทยาลัยในภาคใต้สร้างประโยชน์รับใช้สังคม

วันที่ 27 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดกิจกรรมรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ตามโครงการ

“ออกปากน้องดำนาตามประสาคนใต้” โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความสัมพันธ์กับคนในสังคม ผ่านส่วนงานทาง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/stopdrinknetwork/posts/632511986890869

 

 

แถลงข่าวแข่งเรือปลอดเหล้า “ศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน้ำ ปี 6”

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกับ สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.),

 เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) แถลงข่าวการถ่ายทอดสดแข่งเรือปลอดเหล้า “ศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน้ำปี 6” 

ซึ่งสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสทำหน้าที่ถ่ายทอดสดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6  การันตีด้วยรางวัลคุณภาพ

รายการส่งเสริมกีฬาดีเด่น งานประกาศผลโทรทัศน์ทองคำประจำปี 2555 และในปีนี้จะถ่ายทอดสดโดยร่วมมือกับ 

สสส. และ สคล. รณรงค์การแข่งเรือปลอดเหล้าทั้งหมด 7 สนาม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/LhhbxT